• Sign In
  • |
  • Register
About the role

‘One by One’ is a 30-month national research project helping to build digitally confident museums. It is funded by the Arts and Humanities Research Council (AHRC), is led by The University of Leicester in partnership with Culture24, and is being delivered together with a range of museums, strategic sector agencies and academic partners - including the Museums Association, HLF, Nesta, Arts Council England, Association of Independent Museums, National Museums Directors’ Council, the Collections Trust and the Museum Development Network.

‘One by One’ aims to help UK museums of any size better define, improve, measure and embed the digital skills of their staff and volunteers in all roles and at all levels. By introducing a new approach to ‘digital literacy’, understanding and development, this project aims to create new organisational mindsets in museums to help support their digital transformation needs. Specifically the One by One project will design and test a practical digital skills framework for the UK museum sector that:

–Has clear and well-developed definitions of skills and ‘digital literacy’
–Has evidence to demonstrate its effectiveness
–Is adopted sector-wide, with multiple touchpoints
–Is characterised by collective responsibility and ownership
–Is flexible, evolving, adaptable, assuming change
–Is sustainable within organisations
–Has buy-in from sector leadership

The Digital Fellow will join the 'One by One' team during Phase 4 of the project and continue to its end. The Fellow will be based in the partner museum (Amgueddfa Cymru - National Museum Wales) to deliver the Action Research Project Plan (see below). The postholder will also have an active role within a peer-network of up to six other Digital Fellows across the partner museums.

The objective of this phase will be to evidence whether the proposed model for museum digital skills activation is effective. This objective will be achieved by running, analysing and evaluating the action research interventions in the partner museum. Each intervention (co-designed by the partner museum earlier in the Phase) will relate to that museums’ current strategic needs and capacity, and as a suite of projects will allow the project to test a varied profile of digital skills activation.

The action research project at Amgueddfa Cymru - National Museum Wales seeks to consider how we might empower museum people with everything they need to grow digital skills for where they are.

Specifically the Digital Fellow will: develop an understanding of ACNMW, its context and conditions and identify potential opportunities for the development of digital skills in the Museum; develop an understanding of the people that work at ACNMW and identify skills gaps, key challenges and issues; research tools, resources and learning approaches that can improve digital skills in the organisation and the sector; start to develop a framework that applies tools and approaches to develop digital skills in the sector; ensure that progress and impact is communicated across the Museum and publish the outputs from the project with the sector.

The Digital Fellow will work with: the Head of Digital Media; Digital Programmes Manager (and digital content team); Head of HR; Head of Marketing and Communications; Director of Gallery Development and Visitor Experience; Learning & Participation Manager (Digital Learning); pilot project participants.

Ynghylch y rôl
 
Prosiect ymchwil genedlaethol 30-mis yw ‘One by One’ sy’n helpu i adeiladu amgueddfeydd sy’n hyderus yn ddigidol. Mae’n cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC), dan arweiniad Prifysgol Caerlŷr mewn partneriaeth â Culture24, ac yn cael ei gyflwyno ar y cyd ag ystod o amgueddfeydd, asiantaethau sector strategol a phartneriaid academaidd - gan gynnwys Cymdeithas yr Amgueddfeydd, HLF, Nesta, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol, Cyngor Cenedlaethol Cyfarwyddwyr Amgueddfeydd, Yr Ymddiriedolaeth Casgliadau a’r Rhwydwaith Datblygu Amgueddfeydd.

Nod ‘One by One’ yw helpu amgueddfeydd y DU o unrhyw faint i ddiffinio, gwella, mesur a sefydlu sgiliau digidol eu staff a’u gwirfoddolwyr ym well ym mhob rôl ac ar bob lefel. Drwy gyflwyno ymagwedd newydd at ‘lythrennedd digidol’, dealltwriaeth a datblygiad, mae’r prosiect hwn yn bwriadu creu meddylfryd sefydliadol newydd mewn amgueddfeydd i helpu i gefnogi eu hanghenion o ran gweddnewid digidol. Yn benodol bydd prosiect One by One yn dylunio ac yn rhoi prawf ar fframwaith sgiliau digidol ymarferol i sector amgueddfeydd y DU â’r nodweddion canlynol:

-Diffiniadau eglur a datblygedig o sgiliau a ‘llythrennedd digidol’
-Tystiolaeth i ddangos ei effeithiolrwydd
-Yn cael ei fabwysiadu ledled y sector, â mannau cysylltu lluosog
-Cydgyfrifoldeb a chydberchnogaeth
-Yn hyblyg, yn esblygu, yn ysgwyddo newid
-Yn gynaliadwy o fewn sefydliadau
-Yn cael ei gefnogi gan arweinwyr y sector

Bydd y Cymrawd Digidol yn ymuno â thîm 'One by One' yn ystod Cyfnod 4 y prosiect ac yn parhau hyd ei ddiwedd. Seilir y Cymrawd yn yr amgueddfa bartner (Amgueddfa Genedlaethol Cymru) i gyflwyno’r Cynllun Prosiect Ymchwil Weithredu (gweler isod). Hefyd bydd gan ddeiliad y swydd rôl weithgar o fewn rhwydwaith cymheiriaid o hyd at chwe Chymrawd Digidol arall ar draws yr amgueddfeydd partner.

Amcan y cyfnod hwn fydd cynnig tystiolaeth a yw’r model arfaethedig ar gyfer gweithredu sgiliau digidol amgueddfeydd yn effeithiol. Caiff yr amcan hwn ei wireddu drwy gynnal, dadansoddi a gwerthuso’r ymyriadau ymchwil weithredu yn yr amgueddfa bartner. Bydd pob ymyriad (a gaiff ei gyd-ddylunio gan yr amgueddfa bartner yn gynharach yn y Cyfnod) yn ymwneud ag anghenion a gallu strategol presennol yr amgueddfa honno, ac fel cyfres o brosiectau bydd yn gadael i’r prosiect roi prawf ar broffil amrywiol o weithredu sgiliau digidol.

Mae’r prosiect ymchwil weithredu yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn bwriadu ystyried sut allwn rymuso pobl amgueddfeydd gyda phopeth mae arnynt ei angen i feithrin sgiliau digidol ar gyfer ble maent.

Yn benodol bydd y Cymrawd Digidol: yn datblygu dealltwriaeth o’r Amgueddfa, ei chyd-destun a’i chyflyrau ac yn nodi cyfleoedd posibl i ddatblygu sgiliau digidol yn yr Amgueddfa; datblygu dealltwriaeth o’r bobl sy’n gweithio yn yr Amgueddfa a nodi bylchau sgiliau, heriau allweddol a phroblemau; offer ac adnoddau ymchwil a dulliau addysgu sy’n gallu gwella sgiliau digidol yn y sefydliad a’r sector; dechrau datblygu fframwaith sy’n cymhwyso offer ac ymagweddau ar ddatblygu sgiliau digidol yn y sector; sicrhau bod cynnydd a’i effaith yn cael eu cyfathrebu ledled yr Amgueddfa a chyhoeddi canlyniadau’r prosiect gyda’r sector.

Bydd y Cymrawd Digidol yn gweithio gyda’r: Pennaeth Cyfryngau Digidol; Rheolwr Rhaglenni Digidol (a’r tîm cynnwys digidol); Pennaeth Adnoddau Dynol; Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu; Cyfarwyddwr Datblygu Orielau a Phrofiad Ymwelwyr; Rheolwr Dysgu a Chyfranogiad (Dysgu Digidol); cyfranogwyr prosiect peilot.
About you
With a PhD or equivalent experience, you will have significant research experience and skills in the relevant research area. We are looking for a self-starter who has a real passion for the subject matter. You will also have excellent written and verbal communication skills with a willingness to foster new collaborations, particularly within professional museum settings.
 
Amdanoch chi
 
Gan feddu ar PhD neu brofiad cyfatebol, bydd gennych brofiad sylweddol o ymchwil a sgiliau ym maes penodol yr ymchwil. Rydym yn chwilio am rywun cryf ei gymhelliant sy’n angerddol am y pwnc dan sylw. Hefyd bydd gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar o’r radd flaenaf a pharodrwydd i feithrin cydweithrediadau newydd, yn arbennig o fewn lleoliadau proffesiynol amgueddfeydd.
Additional information

Part time (0.4 fte) fixed term contract to 29 February 2020.

Please contact Professor Ross Parry ross.parry@le.ac.uk or Isobel Woodliffe ijw3@le.ac.uk / 0116 252 5633 for informal enquiries.

We anticipate that interviews will take place on Friday 30 November 2018.
 
In return for your hard work, we offer a working environment that is committed to inclusivity, through promoting equality and valuing diversity. We offer a competitive salary package with excellent pension scheme, a generous annual leave allowance and an online portal that offers a range of lifestyle benefits and discounts. Further information regarding our extensive range of staff benefits is available here.
 
Leicester is a leading University committed tointernational excellence, world-changing research and high quality,inspirational teaching. We are strongly committed to inclusivity, promotingequality and celebrating diversity among our staff and students. You will develop your career in a supportive and collaborative academic environment in one of the world’s leading research-intensiveuniversities; elite in the excellence of our research, yet distinctive for thegenuine synergy between our research and teaching.
 

Museum Studies: Established in 1966, the School of Museum Studies at the University of Leicester is the only autonomous department in the UK dedicated to the study of museums and galleries. It is the oldest and largest academic unit of its kind in the world. Through its research and teaching, and the careers of its students, the School seeks to have global influence both on its academic field and the institution at its heart. In the 2008 Research Assessment Exercise (RAE2008), the Department of Museum Studies, as it was then called, was the highest scoring unit of any discipline or institution in the UK.


For over 50 years, the School of Museum Studies at Leicester has played an influential role in the reinvention of museum theory and practice. The School has been the locus of creative and critical researchers and practitioners who have transformed the academic field and professional practice. By producing original, rigorous and internationally influential research, and by working collaboratively on a range of pioneering initiatives, the School has made a significant and sustained contribution both to the specific field of museum studies and to the international cultural sector more widely.


Partner Museum: Amgueddfa Cymru – National Museum of Wales is dedicated to preserving, presenting and promoting the culture of Wales. The national museums body comprises seven museums: National Museum Cardiff, St Fagans National Museum of History (Cardiff), National Waterfront Museum (Swansea), Big Pit National Coal Museum (Blaenafon), National Slate Museum (Llanberis), National Roman Legion Museum (Caerleon) and National Wool Museum (Dre-fach Felindre). The institution encompasses 4.7 million individual objects and welcomes over 1.6 million visitors each year. Entry is free of charge to the museum sites and there is a regular programme of temporary exhibitions and wide-ranging and exciting events.


Gwybodaeth ychwanegol
 
Contract tymor penodedig rhan amser (0.4 CALl) hyd 29 Chwefror 2020.

Cysylltwch â’r Athro Ross Parry ross.parry@le.ac.uk neu Isobel Woodliffe ijw3@le.ac.uk / 0116 252 5633 gydag ymholiadau anffurfiol.
Rhagwelwn y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ddydd Gwener 30 Tachwedd 2018.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled, cynigiwn amgylchedd gwaith sy’n ymrwymo i fod yn gynhwysol, drwy hybu cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth. Cynigiwn becyn cyflog cystadleuol gyda chynllun pensiwn rhagorol, lwfans gwyliau blynyddol hael a phorth ar-lein sy’n cynnig ystod o fuddion a gostyngiadau ffordd o fyw. Mae gwybodaeth bellach am ein hystod eang o fuddion staff ar gael yma.

Mae Caerlŷr yn Brifysgol flaenllaw sydd wedi ymrwymo i ragoriaeth ryngwladol, ymchwil sy’n newid y byd a dysgu ysbrydoledig o’r radd flaenaf. Rydym yn ymrwymo’n gryf i gynhwysiant, hyrwyddo cydraddoldeb a dathlu amrywiaeth ymhlith ein staff a’n myfyrwyr. Byddwn yn datblygu’ch gyrfa mewn amgylchedd academaidd cefnogol a chydweithredol yn un o brifysgolion pennaf y byd o ran dwysedd ei hymchwil; yn arwain drwy ragoriaeth ein hymchwil, ond yn wahanol am y cydweithrediad gwirioneddol rhwng ein hymchwil a’n dysgu.

Astudiaethau Amgueddfa: Ysgol Astudiaethau Amgueddfa ym Mhrifysgol Caerlŷr, a sefydlwyd ym 1966, yw’r unig adran ymreolaethol yn y DU sy’n ymroi i astudio amgueddfeydd ac orielau. Dyma’r uned academaidd hynaf a mwyaf o’i math yn y byd. Trwy ei hymchwil a’i haddysg, a gyrfaoedd ei myfyrwyr, mae’r Ysgol yn ceisio cael dylanwad byd-eang ar ei maes academaidd a’r sefydliad wrth ei chalon. Yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008 (RAE2008), yr Adran Astudiaethau Amgueddfa, yr enw arni ar y pryd, oedd yr uned uchaf ei sgôr o unrhyw ddisgyblaeth neu sefydliad yn y DU

Ers mwy na 50 mlynedd, mae’r Ysgol Astudiaethau Amgueddfa yng Nghaerlŷr wedi chwarae rhan ddylanwadol mewn ailddyfeisio damcaniaeth ac arfer yr amgueddfa. Mae’r Ysgol wedi bod yn lleoliad ymchwilwyr ac ymarferwyr creadigol a critigol sydd wedi gweddnewid y maes academaidd ac ymarfer proffesiynol. Drwy gynhyrchu ymchwil wreiddiol, gadarn a dylanwadol yn rhyngwladol, a thrwy weithio’n gydweithredol ar amrediad o fentrau arloesol, mae’r Ysgol wedi gwneud cyfraniad sylweddol a chyson at faes penodol astudiaethau amgueddfa ac at y sector diwylliannol rhyngwladol yn ehangach.

Amgueddfa Bartner: Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo i gadw, cyflwyno a hyrwyddo diwylliant Cymru. Mae’r corff amgueddfeydd cenedlaethol yn cynnwys saith amgueddfa sef: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan (Caerdydd), Amgueddfa Genedlaethol y Glannau (Abertawe), Amgueddfa Lofaol Cymru Pwll Mawr (Blaenafon), Amgueddfa Lechi Cymru (Llanberis), Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru (Caerllion) ac Amgueddfa Wlân Cymru (Dre-fach Felindre). Mae’r sefydliad yn cwmpasu 4.7 miliwn o wrthrychau unigol ac yn croesawu mwy nag 1.6 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae mynediad i safleoedd yr amgueddfa yn ddi-dâl ac mae rhaglen reolaidd o arddangosfeydd dros dro a digwyddiadau amrywiol a chyffrous.